با سلام

کاربری درخواست چگونگی تقویت عضلات شانه و بازو را داشته

در زیر فیلم آموزشی آن به نمایش گذاشته می شود