به زودی در بخش بازاریابی و تبلیغات سایت باشگاه گیتی پسند نحوه واگذاری و فروش تبلیغات محیطی و بصری باشگاه اعلام خواهد شد

محل تبلیغات

اوند
دینا
گچ
کی دبیلو سی
مونا
نیواروم
نیکان
نوین
گیتی پسند