گزارش واحد خبر صدا و سیمای قم از رضا لک و صبوری  سرمربیان گیتی پسند و سوهان محمد سیما قم در پایان بازی