به گزارش پایگاه خبری باشگاه صبح امروز در سازمان لیگ فوتسال مجمع انتخاباتی برگزار شد که علیرضا جنتی مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی صنایع گیتی پسند بعنوان عضو مجمع  لیگ فوتسال به مدت 4 سال انتخاب شد

در این جلسه مدیران باشگاه های فوتسال حضور داشتند که در پایان رای گیری آقایان علیرضا جنتی ، داود باقری، سعید نجاریان و حامد نجفی به عضویت مجمع کمیته فوتسال انتخاب شدند

یادآور می شود اعضای هیئت رئیسه سازمان لیگ آذر ماه مشخص خواهند شد