به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، نتایج هفته ششم کارکنان گروه صنایع گیتی پسند روز گذشته برگزار شد و نتایج زیر بدست آمد:

منتخب دینا و مونا 6 بسیج آذین لوله 3

کیمیا جاوید دو 8 دفتر شریعتی 3

ماهان آتی لوله 4 شهید رضائیان آتی لوله 2