از ساعت۱۲:۳۰ روز دوشنبه ۷'۷'۹۹ دومین هفته مسابقات مدیران گروه صنایع گیتی پسند، در رشته فریز بی به میزبانی شرکت آتی لوله برگزار و پس از دوساعت رقابت صمیمانه وپر هیجان، نتایج زیر حاصل گردید.
تیم آتی لوله یک با عضویت حمید زمانی،عبد اله مزروفی،سید محسن موسوی با ۸۵ امتیاز وزمانی دقیقه وبیست وسه ثانیه رتبه اول
تیم اصفهان چالاک با عضویت حمیدرضا زرین نگار،مهدی شکوهی وشاهین دانشمند، با ۸۵ امتیاز وزمان یک دقیقه وسی وشش ثانیه رتبه دوم
تیم سروش صنعت با عضویت شکر اله فرهنگ،محمد مهدی اسیوند وحسن فلاحی با ۸۰ امتیاز وزمان یک دقیقه وبیست ویک ثانیه رتبه سوم.
در هفته سوم مسابقات مدیران در روز دوشنبه۱۵'۷'۹۹ مسابقات مذکور در رشته ضربه امتیازی فوتبال درشرکت آتی لوله برگزار خواهد شد.