به احترام مخاطبان صدای تصاویر حذف شده و آماده ارسال به مراجع ذی صلاح است