به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، در روز جمعه ۲۰'۱۱'۹۶مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال کارکنان گروه برگزار گردید ونتایج زیر بدست آمد.
مونا پلیمر ۱ ماهان اصفهان چالاک ۲

آتی لوله یک ۲ آتی لوله دو ۱

باتوجه به نتایج فوق در روز یکشنبه ۲۲'۱۱'۹۶ مسابقات مرحله نهایی به شرح زیر برگزار خواهد شد.
مونا پلیمر با آتی لوله دو ساعت ۱۵:۳۰ مسابقه رده بندی
ماهان اصفهان چالاک با آتی لوله یک ساعت ۱۶:۳۰ مسابقه فینال را برگزار می کنند.