به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، هفته پنجم مسابقات والیبال کارکنان گیتی پسند گرامی داشت شهدای مدافع حرم روز گذشته پیگیری شد و نتایج زیر به دست آمد: 

آتی لوله همدلی ۱ ماهان چالاک ۲ (۲۹-۲۷ و۲۰-۲۵ و ۱۲-۱۵)
آذین لوله سپاهان۱ سروش صنعت ۲(۲۵-۲۰ و۲۲-۲۵ و۱۳-۱۵)
باشگاه ۲ معاونت مالی ۰(۲۵-۱۴ و۲۵-۱۵)