از ساعت ۷:۲۰ صبح روز شنبه ۲۴'۳'۹۹ در واحد انبار محصول گروه صنایع گیتی پسند جشنواره ورزش صبحگاهی کارکنان در سال جاری ،آغاز گردید.در این برنامه که با حضور عنایت اله معشوری مدیر ورزش کارکنان باشگاه اجرای گردید،همکاران شاغل در واحد انبار با نظم خاص ورعایت دستورالعمل های ستاد کرونا ،با پخش موزیک مرتبط با ورز ش صبحگاهی به مدت ۱۰ دقیقه به حرکات ورزشی با هدف نشاط جسمانی وروانی پرداختند.

جشنواره ورزش صبحگاهی یکی از برنامه های مورد درخواست واحد های مختلف در جلسه شورای عموی مدیران گروه بود که مقرر است طبق آیین‌نامه مرتبط در طول سال۱۳۹۹ وبه صورت پیوسته در کلیه واحد های تحت پوشش گروه صنایع گیتی پسند اجرا خواهد شد.