به گزارش پایگاه خبری باشگاه چهارمین جلسه شورای سیاست ورزش کارکنان گروه صنایع گیتی پسند صبح امروز با حضور تمام اعضا در سالن اجتماعات دفتر الماس برگزار شد
در این جلسه سازمان بندی واحد ها جهت مشارکت در مسابقات و فعالیت های همگانی صورت گرفت و چهارچوب معینی جهت حضور تیم های ورزشی در مسابقات گروه به همراه زمان بندی اجرای همایش های خانوادگی کارخانجات گیتی پسند تصویب شد