به گزارش پایگاه خبری باشگاه عصر امروز چهار دیدار در مسابقات والیبال کارکنان گروه صنایع گیتی پسند در سالن قدس کارگران برگزار شد که نتایج ذیل حاصل شد


کیمیا جاوید ۲ نوین اتصال ۱

مونا پلیمر ۲ صنایع فلزی چالاک ۱

آتی لوله ۲ سپهر پلیمر ۰

دفتر اصفهان ۲ آتی قطعه ۱