به گزارش پایگاه خبری باشگاه بر اساس اعلام مدیریت ورزش کارکنان برنامه هفته پنجم مسابقات والیبال کارکنان گروه در روز جمعه ۲۱'۱۰'۹۷ سالن قدس کارگران مشخص شد

بر اساس برنامه در این روز چهار دیدار برگزار می شود
دفتر اصفهان با مونا پلیمر ساعت ۱۶
سپهر پلیمر با کیمیا جاوید ساعت ۱۷
صنایع فلزی با آتی لوله ساعت ۱۸
آتی قطعه با نوین اتصال ساعت ۱۹