به گزارش پایگاه خبری باشگاه جهت مشاهد عملکرد چهار ماه ورزش کارکنان باشگاه فرهنگی ورزشی صنایع گیتی پسند بر روی اینجا کلیک کنید