لیگ برتر فوتسال فصل 1399 -1400

هفته اول دور مقدماتی

چهارشنبه, 26 آذر 1399 16:00 منصوری قرچک
منصوری قرچک
- : -
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
چهارشنبه, 26 آذر 1399 16:00 سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
- : -
کراپ الوند
کراپ الوند
چهارشنبه, 26 آذر 1399 16:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
- : -
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
صفحه 1 از 1
1

محل تبلیغات

اوند
دینا
گچ
کی دبیلو سی
مونا
نیواروم
نیکان
نوین
گیتی پسند