باشگاه فرهنگی ورزشی گیتی پسند اصفهان ورود روزنامه نصف جهان به پنجمین سال انتشار خود را تبریک می گوید.