تیم شهید منصوری قرچک به لطف تفاضل گل بهتر عنوان قهرمانی نیم فصل اول را به خود اختصاص داد.