در جریان دیدار دو تیم گیتی پسند و علم و ادب مشهد، تماشاگران هر دو تیم صحنه های ماندگاری از اخلاق و جوانمردی را به یادگار گذاشتند.