مدیر فنی تیم فوتسال صنایع گیتی پسند اصفهان گفت: در بازی برابر علم و ادب مشهد همه شرایط برای کسب یک پیروزی پر گل مهیا شده است.