از ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه ۲۸'۱۰'۱۴۰۱ شرکت اصفهان چالاک میزبان ۵۰ نفر از داوطلبان شرکت کننده در ششمین دوره مسابقات شطرنج کارکنان گروه صنایع گیتی پسند بود.

مسابقات مذکور در پنج دور اجرا و در پایان نفرات برتر به شرح زیر معرفی شدند.
مقام اول روح اله حسینی از شرکت پترو زر
مقام دوم مسعود بت شکن از شرکت آذین لوله
مقام سوم علی جبروتیان از شرکت آوند گسترش