لیگ دسته اول هندبال فصل 1400 - 1401

روز اول

دوشنبه, 22 آذر 1400 13:00 شهرداری ساوه
شهرداری ساوه16 : 23قنات زارچ
16:23
قنات زارچ
دوشنبه, 22 آذر 1400 13:00 قصر نشاط بهبهان
قصر نشاط بهبهان29 : 25هیئت فردوس
29:25
هیئت فردوس
هیئت فردوس

روز دوم

سه شنبه, 23 آذر 1400 15:00 شهرداری ساوه
شهرداری ساوه28 : 34هیئت فردوس
28:34
هیئت فردوس
هیئت فردوس
سه شنبه, 23 آذر 1400 15:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان27 : 26قصر نشاط بهبهان
27:26
قصر نشاط بهبهان

روز سوم

چهارشنبه, 24 آذر 1400 18:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان34 : 18شهرداری ساوه
34:18
شهرداری ساوه
چهارشنبه, 24 آذر 1400 18:00 قنات زارچ
قنات زارچ17 : 18هیئت فردوس
17:18
هیئت فردوس
هیئت فردوس

روز چهارم

پنج شنبه, 25 آذر 1400 18:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان31 : 24قنات زارچ
31:24
قنات زارچ
پنج شنبه, 25 آذر 1400 18:00 قصر نشاط بهبهان
قصر نشاط بهبهان28 : 24شهرداری ساوه
28:24
شهرداری ساوه

روز پنجم

جمعه, 26 آذر 1400 18:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان25 : 25هیئت فردوس
25:25
هیئت فردوس
هیئت فردوس
جمعه, 26 آذر 1400 18:00 قصر نشاط بهبهان
قصر نشاط بهبهان26 : 24قنات زارچ
26:24
قنات زارچ
صفحه 1 از 1
1
محل تبلیغات