لیگ دسته اول والیبال فصل 1400 - 1401

هفته اول

جمعه, 28 آبان 1400 16:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان3 : 0افق قم
3:0
افق قم
افق قم
جمعه, 28 آبان 1400 16:00 همای عقاب
همای عقاب
همای عقاب1 : 3توپکا بابلسر
1:3
توپکا بابلسر
توپکا بابلسر
جمعه, 28 آبان 1400 16:00 چادر ملو
چادر ملو
- : -
شهداب یزد
شهداب یزد
شنبه, 29 آبان 1400 16:00 قارتال سرعین
قارتال سرعین
قارتال سرعین1 : 3آریا تنکابن
1:3
آریا تنکابن
آریا تنکابن

هفته دوم

سه شنبه, 02 آذر 1400 16:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان3 : 1همای عقاب
3:1
همای عقاب
همای عقاب
سه شنبه, 02 آذر 1400 16:00 توپکا بابلسر
توپکا بابلسر
توپکا بابلسر3 : 2کندوان شمال
3:2
کندوان شمال
کندوان شمال
سه شنبه, 02 آذر 1400 16:00 آریا تنکابن
آریا تنکابن
آریا تنکابن3 : 1چادر ملو
3:1
چادر ملو
چادر ملو
سه شنبه, 02 آذر 1400 16:00 افق قم
افق قم
افق قم3 : 0قارتال سرعین
3:0
قارتال سرعین
قارتال سرعین

هفته سوم

جمعه, 05 آذر 1400 16:00 شهداب یزد
شهداب یزد
شهداب یزد3 : 0آریا تنکابن
3:0
آریا تنکابن
آریا تنکابن
جمعه, 05 آذر 1400 16:00 کندوان شمال
کندوان شمال
کندوان شمال3 : 1گیتی پسند اصفهان
3:1
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
جمعه, 05 آذر 1400 16:00 چادر ملو
چادر ملو
چادر ملو2 : 3افق قم
2:3
افق قم
افق قم
جمعه, 05 آذر 1400 16:00 همای عقاب
همای عقاب
همای عقاب3 : 0قارتال سرعین
3:0
قارتال سرعین
قارتال سرعین

هفته چهارم

سه شنبه, 09 آذر 1400 16:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان3 : 0توپکا بابلسر
3:0
توپکا بابلسر
توپکا بابلسر
سه شنبه, 09 آذر 1400 16:00 افق قم
افق قم
افق قم2 : 3شهداب یزد
2:3
شهداب یزد
شهداب یزد
سه شنبه, 09 آذر 1400 16:00 قارتال سرعین
قارتال سرعین
قارتال سرعین2 : 3کندوان شمال
2:3
کندوان شمال
کندوان شمال
سه شنبه, 09 آذر 1400 16:00 همای عقاب
همای عقاب
همای عقاب3 : 0چادر ملو
3:0
چادر ملو
چادر ملو

هفته پنجم

سه شنبه, 16 آذر 1400 16:00 کندوان شمال
کندوان شمال
- : -
چادر ملو
چادر ملو
سه شنبه, 16 آذر 1400 16:00 توپکا بابلسر
توپکا بابلسر
- : -
قارتال سرعین
قارتال سرعین
سه شنبه, 16 آذر 1400 16:00 شهداب یزد
شهداب یزد
- : -
همای عقاب
همای عقاب
سه شنبه, 16 آذر 1400 16:00 آریا تنکابن
آریا تنکابن
- : -
افق قم
افق قم

هفته ششم

جمعه, 19 آذر 1400 16:00 همای عقاب
همای عقاب
همای عقاب2 : 3آریا تنکابن
2:3
آریا تنکابن
آریا تنکابن
جمعه, 19 آذر 1400 16:00 چادر ملو
چادر ملو
چادر ملو1 : 3توپکا بابلسر
1:3
توپکا بابلسر
توپکا بابلسر
جمعه, 19 آذر 1400 16:00 کندوان شمال
کندوان شمال
کندوان شمال3 : 2شهداب یزد
3:2
شهداب یزد
شهداب یزد
جمعه, 19 آذر 1400 16:00 قارتال سرعین
قارتال سرعین
قارتال سرعین1 : 3گیتی پسند اصفهان
1:3
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان

هفته هفتم

سه شنبه, 23 آذر 1400 16:00 آریا تنکابن
آریا تنکابن
آریا تنکابن0 : 3کندوان شمال
0:3
کندوان شمال
کندوان شمال
سه شنبه, 23 آذر 1400 16:00 توپکا بابلسر
توپکا بابلسر
توپکا بابلسر3 : 2شهداب یزد
3:2
شهداب یزد
شهداب یزد
سه شنبه, 23 آذر 1400 16:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان3 : 1چادر ملو
3:1
چادر ملو
چادر ملو
سه شنبه, 23 آذر 1400 16:00 افق قم
افق قم
افق قم3 : 1همای عقاب
3:1
همای عقاب
همای عقاب

هفته هشم

جمعه, 26 آذر 1400 16:00 کندوان شمال
کندوان شمال
کندوان شمال3 : 1افق قم
3:1
افق قم
افق قم
جمعه, 26 آذر 1400 16:00 شهداب یزد
شهداب یزد
شهداب یزد2 : 3گیتی پسند اصفهان
2:3
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
جمعه, 26 آذر 1400 16:00 توپکا بابلسر
توپکا بابلسر
توپکا بابلسر3 : 1آریا تنکابن
3:1
آریا تنکابن
آریا تنکابن
جمعه, 26 آذر 1400 16:00 چادر ملو
چادر ملو
چادر ملو3 : 1قارتال سرعین
3:1
قارتال سرعین
قارتال سرعین

هفته نهم

جمعه, 03 دی 1400 16:00 همای عقاب
همای عقاب
همای عقاب3 : 0کندوان شمال
3:0
کندوان شمال
کندوان شمال
جمعه, 03 دی 1400 16:00 قارتال سرعین
قارتال سرعین
- : -
شهداب یزد
شهداب یزد
جمعه, 03 دی 1400 16:00 افق قم
افق قم
افق قم3 : 1توپکا بابلسر
3:1
توپکا بابلسر
توپکا بابلسر
جمعه, 03 دی 1400 16:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان3 : 1آریا تنکابن
3:1
آریا تنکابن
آریا تنکابن

هفته دهم

جمعه, 10 دی 1400 16:00 آریا تنکابن
آریا تنکابن
آریا تنکابن3 : 0قارتال سرعین
3:0
قارتال سرعین
قارتال سرعین
جمعه, 10 دی 1400 16:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان3 : 1افق قم
3:1
افق قم
افق قم
جمعه, 10 دی 1400 16:00 شهداب یزد
شهداب یزد
شهداب یزد3 : 2چادر ملو
3:2
چادر ملو
چادر ملو
جمعه, 10 دی 1400 16:00 توپکا بابلسر
توپکا بابلسر
توپکا بابلسر3 : 2همای عقاب
3:2
همای عقاب
همای عقاب

هفته یازدهم

سه شنبه, 14 دی 1400 16:00 کندوان شمال
کندوان شمال
کندوان شمال3 : 1توپکا بابلسر
3:1
توپکا بابلسر
توپکا بابلسر
سه شنبه, 14 دی 1400 16:00 چادر ملو
چادر ملو
چادر ملو2 : 3آریا تنکابن
2:3
آریا تنکابن
آریا تنکابن
سه شنبه, 14 دی 1400 16:00 همای عقاب
همای عقاب
همای عقاب0 : 3گیتی پسند اصفهان
0:3
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
سه شنبه, 14 دی 1400 16:00 قارتال سرعین
قارتال سرعین
قارتال سرعین1 : 3افق قم
1:3
افق قم
افق قم

هفته دوازدهم

جمعه, 17 دی 1400 16:00 افق قم
افق قم
افق قم3 : 1چادر ملو
3:1
چادر ملو
چادر ملو
جمعه, 17 دی 1400 16:00 قارتال سرعین
قارتال سرعین
قارتال سرعین0 : 3همای عقاب
0:3
همای عقاب
همای عقاب
جمعه, 17 دی 1400 16:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان3 : 0کندوان شمال
3:0
کندوان شمال
کندوان شمال
جمعه, 17 دی 1400 16:00 آریا تنکابن
آریا تنکابن
آریا تنکابن3 : 2شهداب یزد
3:2
شهداب یزد
شهداب یزد

هفته سیزدهم

سه شنبه, 21 دی 1400 16:00 توپکا بابلسر
توپکا بابلسر
توپکا بابلسر1 : 3گیتی پسند اصفهان
1:3
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
سه شنبه, 21 دی 1400 16:00 شهداب یزد
شهداب یزد
شهداب یزد3 : 0افق قم
3:0
افق قم
افق قم
سه شنبه, 21 دی 1400 16:00 کندوان شمال
کندوان شمال
کندوان شمال3 : 1قارتال سرعین
3:1
قارتال سرعین
قارتال سرعین
سه شنبه, 21 دی 1400 16:00 چادر ملو
چادر ملو
چادر ملو3 : 0همای عقاب
3:0
همای عقاب
همای عقاب

هفته چهاردهم

سه شنبه, 28 دی 1400 16:00 افق قم
افق قم
افق قم0 : 3آریا تنکابن
0:3
آریا تنکابن
آریا تنکابن
سه شنبه, 28 دی 1400 16:00 قارتال سرعین
قارتال سرعین
قارتال سرعین0 : 3توپکا بابلسر
0:3
توپکا بابلسر
توپکا بابلسر
سه شنبه, 28 دی 1400 16:00 همای عقاب
همای عقاب
همای عقاب3 : 1شهداب یزد
3:1
شهداب یزد
شهداب یزد
سه شنبه, 28 دی 1400 16:00 چادر ملو
چادر ملو
چادر ملو1 : 3کندوان شمال
1:3
کندوان شمال
کندوان شمال

هفته پانزدهم

جمعه, 01 بهمن 1400 16:00 شهداب یزد
شهداب یزد
شهداب یزد3 : 0کندوان شمال
3:0
کندوان شمال
کندوان شمال
جمعه, 01 بهمن 1400 16:00 توپکا بابلسر
توپکا بابلسر
توپکا بابلسر2 : 3چادر ملو
2:3
چادر ملو
چادر ملو
جمعه, 01 بهمن 1400 16:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان3 : 0قارتال سرعین
3:0
قارتال سرعین
قارتال سرعین
جمعه, 01 بهمن 1400 16:00 آریا تنکابن
آریا تنکابن
آریا تنکابن3 : 1همای عقاب
3:1
همای عقاب
همای عقاب

هفته شانزدهم

سه شنبه, 05 بهمن 1400 16:00 همای عقاب
همای عقاب
همای عقاب3 : 1افق قم
3:1
افق قم
افق قم
سه شنبه, 05 بهمن 1400 16:00 چادر ملو
چادر ملو
چادر ملو0 : 3گیتی پسند اصفهان
0:3
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
سه شنبه, 05 بهمن 1400 16:00 کندوان شمال
کندوان شمال
کندوان شمال3 : 2آریا تنکابن
3:2
آریا تنکابن
آریا تنکابن
سه شنبه, 05 بهمن 1400 16:00 شهداب یزد
شهداب یزد
شهداب یزد3 : 0توپکا بابلسر
3:0
توپکا بابلسر
توپکا بابلسر

هفته هفدهم

جمعه, 08 بهمن 1400 16:00 قارتال سرعین
قارتال سرعین
قارتال سرعین3 : 0چادر ملو
3:0
چادر ملو
چادر ملو
جمعه, 08 بهمن 1400 16:00 افق قم
افق قم
افق قم0 : 3کندوان شمال
0:3
کندوان شمال
کندوان شمال
جمعه, 08 بهمن 1400 16:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان0 : 3شهداب یزد
0:3
شهداب یزد
شهداب یزد
جمعه, 08 بهمن 1400 16:00 آریا تنکابن
آریا تنکابن
آریا تنکابن3 : 2توپکا بابلسر
3:2
توپکا بابلسر
توپکا بابلسر

هفته هجدهم

سه شنبه, 12 بهمن 1400 16:00 آریا تنکابن
آریا تنکابن
آریا تنکابن3 : 1گیتی پسند اصفهان
3:1
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
سه شنبه, 12 بهمن 1400 16:00 کندوان شمال
کندوان شمال
کندوان شمال3 : 0همای عقاب
3:0
همای عقاب
همای عقاب
سه شنبه, 12 بهمن 1400 16:00 توپکا بابلسر
توپکا بابلسر
توپکا بابلسر3 : 0افق قم
3:0
افق قم
افق قم
سه شنبه, 12 بهمن 1400 16:00 شهداب یزد
شهداب یزد
شهداب یزد3 : 0قارتال سرعین
3:0
قارتال سرعین
قارتال سرعین

یک چهارم نهایی

سه شنبه, 03 اسفند 1400 16:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان3 : 0اسپورت هوشیار تبریز
3:0
اسپورت هوشیار تبریز
اسپورت هوشیار تبریز

یک چهارم نهایی2

جمعه, 06 اسفند 1400 16:00 اسپورت هوشیار تبریز
اسپورت هوشیار تبریز
اسپورت هوشیار تبریز3 : 1گیتی پسند اصفهان
3:1
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان

یک چهارم نهایی3

سه شنبه, 10 اسفند 1400 16:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان3 : 1اسپورت هوشیار تبریز
3:1
اسپورت هوشیار تبریز
اسپورت هوشیار تبریز

نیمه نهایی (1)

شنبه, 14 اسفند 1400 18:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان3 : 2گل گهر سیرجان
3:2
گل گهر سیرجان
گل گهر سیرجان

نیمه نهایی (2)

دوشنبه, 16 اسفند 1400 15:00 گل گهر سیرجان
گل گهر سیرجان
گل گهر سیرجان2 : 3گیتی پسند اصفهان
2:3
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان

فینال

جمعه, 20 اسفند 1400 16:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان3 : 1ستارگان طبرستان
3:1
ستارگان طبرستان
ستارگان طبرستان
صفحه 1 از 1
1
محل تبلیغات