احسان ابراهیمی- سرپرست

سید مهدی حسینی -سرمربی

علیرضا جعفری-مربی

رضا امینی- مربی

دکتر احمدی-پزشک

علیرضا رهبران- تدارکات

بازیکنان:

امین ابراهیمی

سید مهدی زمانی

محمد علی پور فریدونی

علیرضا جهانی فر

امیر حسین شجاع

رضا ابراهیمی

ابوالفضل مزروعی

محمد دشتبانی

محمد حسن قاسمی

حسین مهدی

محمد رضا پیمان صفت

علی حاتمی

علی براتی

نوید دمایی

امیر حسین صالحی

حمید رضا زمانی