بخش نمودار عملکرد تیم فوتسال صنایع گیتی پسند به وب سایت باشگاه اضافه شد.