به گزارش پایگاه خبری باشگاه ،قرعه کشی لیگ برتر بیست و چهارم فوتسال به میزبانی باشگاه فولاد زرند ایرانیان برگزار و برنامه نیم فصل اول مشخص شد

هفته اول

صنایع گیتی پسند اصفهان – فولاد مبارکه سپاهان اصفهان

تیم اول لیگ یک – چیپس کامل مشهد

فولادزرند ایرانیان – فرش آرا مشهد

زندی بتن کلاردشت – مس سونگون ورزقان

کراپ الوند ایرانیان – قند کاترین آمل

سن ایچ ساوه – مقاومت البرز

مجتمع فردوس قم – تیم دوم لیگ یک

هفته دوم

تیم اول لیگ یک -فولاد زرند ایرانیان

چیپس کامل مشهد- مس سونگون ورزقان

فرش آرا مشهد- کراپ الوند ایرانیان

زندی بتن کلاردشت- مقاومت البرز

قند کاترین آمل- مجتمع فردوس قم

سن ایج ساوه- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان

تیم دوم لیگ یک- صنایع گیتی پسند اصفهان

هفته سوم

تیم اول لیگ یک- مس سونگون ورزقان

فولاد زرند ایرانیان- کراپ الوند ایرانیان

چیپس کامل مشهد- مقاومت البرز

فرش آرا مشهد- مجتمع فردوس قم

زندی بتن کلاردشت- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان

قند کاترین آمل -صنایع گیتی پسند اصفهان

سن ایج ساوه- تیم دوم لیگ یک

هفته چهارم

تیم اول لیگ یک -کراپ الوند ایرانیان

مس سونگون ورزقان- مقاومت البرز

فولاد زرند ایرانیان- مجتمع فردوس قم

چیپس کامل مشهد- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان

فرش آرا مشهد -صنایع گیتی پسند اصفهان

زندی بتن کلاردشت- تیم دوم لیگ یک

قند کاترین آمل- سن ایج ساوه

هفته پنجم

تیم اول لیگ یک -مقاومت البرز

کراپ الوند ایرانیان- مجتمع فردوس قم

مس سونگون ورزقان- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان

فولاد زرند ایرانیان- صنایع گیتی پسند اصفهان

چیپس کامل مشهد- تیم دوم لیگ یک

فرش آرا مشهد- سن ایج ساوه

زندی بتن کلاردشت- قند کاترین آمل

هفته ششم

تیم اول لیگ یک- مجتمع فردوس قم

مقاومت البرز- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان

کراپ الوند ایرانیان- صنایع گیتی پسند اصفهان

مس سونگون ورزقان- تیم دوم لیگ یک

فولاد زرند ایرانیان -سن ایج ساوه

چیپس کامل مشهد- قند کاترین آمل

فرش آرا مشهد- زندی بتن کلاردشت

هفته هفتم

تیم اول لیگ یک- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان

مجتمع فردوس قم- صنایع گیتی پسند اصفهان

مقاومت البرز -تیم دوم لیگ یک

کراپ الوند ایرانیان- سن ایج ساوه

مس سونگون ورزقان – قند کاترین آمل

فولاد زرند ایرانیان -زندی بتن کلاردشت

چیپس کامل مشهد- فرش آرا مشهد

هفته هشتم

تیم اول لیگ یک- صنایع گیتی پسند اصفهان

فولاد مبارکه سپاهان -اصفهان تیم دوم لیگ یک

مجتمع فردوس قم -سن ایج ساوه

مقاومت البرز- قند کاترین آمل

کراپ الوند ایرانیان- زندی بتن کلاردشت

مس سونگون ورزقان -فرش آرا مشهد

فولاد زرند ایرانیان- چیپس کامل مشهد

هفته نهم

تیم اول لیگ یک- تیم دوم لیگ یک

صنایع گیتی پسند اصفهان- سن ایج ساوه

فولاد مبارکه سپاهان اصفهان- قند کاترین آمل

مجتمع فردوس قم- زندی بتن کلاردشت

مقاومت البرز -فرش آرا مشهد

کراپ الوند ایرانیان -چیپس کامل مشهد

مس سونگون ورزقان- فولاد زرند ایرانیان

هفته دهم

تیم اول لیگ یک -سن ایج ساوه

تیم دوم لیگ یک- قند کاترین آمل

صنایع گیتی پسند اصفهان- زندی بتن کلاردشت

فولاد مبارکه سپاهان اصفهان- فرش آرا مشهد

مجتمع فردوس قم -چیپس کامل مشهد

مقاومت البرز- فولاد زرند ایرانیان

کراپ الوند ایرانیان -مس سونگون ورزقان

هفته یازدهم

تیم اول لیگ یک -قند کاترین آمل

سن ایج ساوه -زندی بتن کلاردشت

تیم دوم لیگ یک -فرش آرا مشهد

صنایع گیتی پسند اصفهان -چیپس کامل مشهد

فولاد مبارکه سپاهان اصفهان- فولاد زرند ایرانیان

مجتمع فردوس قم- مس سونگون ورزقان

مقاومت البرز کراپ الوند ایرانیان

هفته دوازدهم

تیم اول لیگ یک- زندی بتن کلاردشت

قند کاترین آمل- فرش آرا مشهد

سن ایج ساوه -چیپس کامل مشهد

تیم دوم لیگ یک -فولاد زرند ایرانیان

صنایع گیتی پسند اصفهان- مس سونگون ورزقان

فولاد مبارکه سپاهان اصفهان- کراپ الوند ایرانیان

مجتمع فردوس قم -مقاومت البرز

هفته سیزدهم

تیم اول لیگ یک- فرش آرا مشهد

زندی بتن کلاردشت- چیپس کامل مشهد

قند کاترین آمل -فولاد زرند ایرانیان

سن ایج ساوه مس- سونگون ورزقان

تیم دوم لیگ یک -کراپ الوند ایرانیان

صنایع گیتی پسند اصفهان- مقاومت البرز

فولاد مبارکه سپاهان اصفهان- مجتمع فردوس قم

 

در این برنامه میزبان و مهمان دقیق نیست.