با خبر شدیم بهروز جعفری بازیکن با اخلاق گیتی پسند در غم از دست دادن یکی از بستگان خود سوگوار شده است،. باشگاه گیتی پسند بر خود واجب می داند ضمن ابراز همدردی برای آن مرحومه طلب مغفرت الهی نماید