از سلسله مسابقات ورزشی مدیران گروه صنایع گیتی پسند،در چهارمین هفته تخته وحلقه بسکتبال در قالب ۱،۳،۵ پذیرای همکاران در سالن ورزشی شرکت آتی لوله بود.
این مسابقات با حضور۷۰ نفر واز ساعت ۱۲:۳۰ روز دوشنبه ۲۱'۷'۹۹ آغاز وطی دوساعت رقابت شرکت کنندگان،نتایج به شرح زیر اعلام گردید.
آقای میلاد عبدالهی از شرکت مانا شیمی با ۱۳ امتیاز وزمان ۱۶ ثانیه مقام اول.
آقای سید احسان موسوی از شرکت آتی لوله با۱۱ امتیاز وزمان ۲۱ ثانیه مقام دوم.
آقای ایمان یادگاری از شرکت اصفهان چالاک با۱۱ امتیاز وزمان ۲۷ثانیه، مقام سوم.
آقای محسن غلامپور از شرکت آتی قطعه با ۱۰ امتیاز وزمان ۱۹ثانیه، مقام چهارم.
آقای سید رسول خواجه باشی از شرکت آبنوس با ۱۰ امتیاز وزمان ۳۳ ثانیه، مقام پنجم.
آقای علی مانیان از شرکت آتی لوله با ۹ امتیاز وزمان ۲۸ ثانیه ،مقام ششم.