پزشک تیم فوتسال گیتی پسند درباره وضعیت مصدومیت سجاد بندی سعدی گفت: آخرین مرحله عکسبرداری از سر مصدوم سجاد امروز صورت می گیرد و این بازیکن پس از دو روز بستری در بخش ویژه مغزی به بخش عادی منتقل خواهد شد.