گل نخست تیم ارژن فارس با اشتباه محرز داوری به ثبت رسید تا گیتی پسند بازی را به حریف خود واگذار کند.