نخستین تیم بانوان باشگاه فرهنگی ورزشی صنایع گیتی پسند اصفهان تشکیل شد.