حضور احسان زحمتکش در تمرین روز گذشته گیتی پسند موجب شد تا احتمال حضور این بازیکن در بازی برابر علم وادب مشهد افزایش پیدا کند.