تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان در دیدار برابر علم و ادب مشهد نیز از حمایت نزدیک به 500 هوادار مشهدی خود سود می جوید.