علیرضا جنتی مدیر عامل گروه صنایع گیتی پسند :از امروز بصورت رسمی در رشته هندبال تیمداری خواهیم کرد