به گزارش پایگاه خبری باشگاه، ظهر روز چهار شنبه دور دوم مسابقات فوتبال دستی کارکنان گروه صنایع گیتی پسند به میزبانی شرکت مونا پلیمر برگزار و مقام های برتر به شرح زیر معرفی شدند.
*مقام اول :* مونا پلیمر ۳ آقایان عرب وصالحی .
*مقام دوم:* مونا پلیمر ۷ آقایان سرلک ومعینی
*مقام سوم :* سپهر پلیمر ۲ آقایان رسول بهرامی وسید سجاد دادور
*مقام چهارم:* اصفهان چالاک ۱ آقایان مسعودصالحی ومیثم بشگرد