در جهت توسعه فرهنگ ورزش همگانی،باشگاه فرهنگی ورزشی گیتی پسند برنامه تفریحی ورزشی مشترک مادران ودختران را از روز پنجشنبه 19 خرداد ماه در سالن ورزشی خرداد اصفهان برگزار کرده است
طبق تقویم تنظیمی هر هفته یک واحد از شرکت های تحت پوشش گروه با حضور مربیان متخصص خانم اقدام به ورزش،بازی ونشاط می کنند.
طی سه هفته اخیر تعداد ۶۰ خانواده با حضور ۱۸۵ نفر مادران ودختران از شرکت های آذین لوله، اصفهان چالاک وآتی لوله با شور ونشاط وصف نا پذیری تحت پوشش مربیان کار آمد اوقات خوشی برای خود وفرزندان دلبندشان ایجاد کردند.این برنامه در دوهفته پیش رو به دلیل تقارن با شهادت امام محمد تقی(ع) وامام محمد باقر(ع) تعطیل واز روز پنجشنبه 23 تیر ماه با حضور خانواده های دو شرکت سپهر پلیمر ومونا پلیمر ادامه خواهد یافت.