چهار روز رقابت در مسابقات ضربه آزاد امتیازی فوتبال کارکنان گروه صنایع گیتی پسند با مشخص شدن نفرات برتر به پایان رسید
این مسابقات به میزبانی شرکت آتی لوله سپاهان با حضور ۲۶۱ نفر در چهار روز و به تفکیک زمان نوبت کاری برگزار شد.
نفرات برتر:
مقام اول ،محسن عطایی از بازرسی گروه با ۶۰ امتیاز وزمان۸۶ ثانیه .
مقام دوم ، رسول آشوری از شرکت سروش صنعت با ۵۵ امتیاز وزمان ۵۴ ثانیه.
مقام سوم ،علی قاسمی از شرکت پترو زر با ۵۰ امتیاز وزمان 81 ثانیه.
مقام چهارم ،محمد الحایی از شرکت آتی لوله با ۵۰ امتیاز وزمان ۸۷ ثانیه.
مقام پنجم ، حمید رضا محمدی از شرکت مونا پلیمر با ۴۵ امتیاز و زمان ۴۴ ثانیه.
مقام ششم ،سعید مویدی از شرکت آذین لوله با ۴۵ امتیاز وزمان ۵۸ ثانیه.