تصاویر اهدای جوائز به تماشاچیان در دیدار گیتی پسند - دبیری تبریز