ورزش وبیماریها

تحرک وانجام فعالیت های جسمانی به مدت20 تا ۳۰دقیقه در ۵ روز هفته و یاحداقل ۲۰ دقیقه در۳ روز از هفته  می تواند در سلامتی افراد تاثیر بسیار مهمی داشته باشد و موجب پیشگیری از بسیاری از بیماری ها شود. افراد در هر رده سنی و با هر جنسیتی از فعالیت های جسمانی فواید بسیاری خواهند برد. فعالیت های جسمانی منجر به کاهش مرگ و میر و جلوگیری از توسعه بالغ بر 20 نوع بیماری می شود.