مدیرعامل:محمدعلی منتظری
مربیان:شهریار منصوری-امیدنریمانی-عمادطورانی-مجتبی کوچکی-امید درودی-حسین حاتمی-محمد استادی

آدرس سالن:قهجاورستان-میدان فاطمیه

شماره تماس:۰۹۳۹۲۰۲۴۰۶۲