آکادمی گیتی پسند یزد اولین و تخصصی ترین پایگاه استعداد یابی فوتسال در یزد

مدیرعامل:مهدی سالم
مسئول آکادمی:محمدسالم
سرپرست رده های سنی:کاظم قادری
سرپرست آکادمی:مرتضی سلمه
مسئول اموراجرایی:علی اکبرمقدم
مربیان:محمدسالم. مهدی دهقان.محمدرضادهقان.علی خباز. رضاصمدی نژاد

شماره تماس : 

03537289090
09138579090

آدرس: یزد. بلوارباهنر.کوچه ۱۵(حسینیه خرمشاه) . بن بست نشاط ۵ منزل دوم سمت راست