کادر فنی:
مجید قاسمی – سرپرست
حمزه یوسفی – سرمربی
حسام ورزنده- مربی
آرمان بالو – مربی
روح الله احمدی – پزشکیار
علیرضا رهبران – تدارکات
بازیکنان:
سجاد موسوی
خسرو ابراهیمی
کیوان سرملی
علی قربانیان
ابوالفضل مهرابی
محمد رضا رضوی
مهدی عبدالهی
امیر حسین ملکی
محمد حسین حبیبی
حسین خدامی
مسعود رفیعی
جواد مزروعی
محمد مختاریان
پوریا مهربان
عرفان بهرامی
محمد سبحان خامسی
محمد مهدی کیانی
علی یزدانی