به گزارش پایگاه خبری باشگاه بیش از 1200 نفر در مسابقه پیامکی بازی گیتی پسند و حفاری اهواز شرکت کردند که حدود 10 درصد به نتیجه مساوی در این بازی رای دادند و نکته جالب توجه در این مسابقه مانند هفته گذشته افراد از استانهای مختلف کشور در این برنامه شرکت کردند و دو نفر برنده نیز از استان تهران و مازندران بودند.
اسامی برندگان خوش شانس به شرح ذیل می باشند:
1- علی حسنی تبار    5739***0911
2- محمد روحانی        8794***0937
3- محسن غلامپور      5461***0938
4- علی رضوانیان        7346***0913
5- ناصر کشه فراهانی 1456***0919