به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، در ادامه فعالیتهای ورزشی کارکنان گروه صنایع گیتی پسند اجرای ورزش صبحگاهی در شرکت های زیر مجموعه گیتی پسند در جریان است

در این بین شرکت آتی لوله سپاهان زیر مجموعه این گروه صنعتی فعالیت مستمر ورزش صبحگاهی خود را  هر روز قبل از شرع فعالیت کاری استارت زده است.