به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، با عنايت به موارد پيش آمده در مسابقه تيمهاي نوين اتصال ودفتر اصفهان در روز جمعه 5 / 7 / 98 وگزارش كتبي داوران مسابقه مذكور مبني بر اعتراضات مكرر،رفتار وگفتار توهين آميز آقايان حميد خورشيدي عضو تيم دفتر اصفهان وهاشم اميني عضو تيم نوين اتصال، وتاكيد اعضاء محترم شوراي سياست گذاري ورزش كاركنان به حفظ حرمت وشخصيت اجتماعي كاركنان در مسابقات ورزشي ،موضوع به كميته انضباطي مسابقات اعلام ودر نشست 8 / 7 / 98 پرونده مربوطه به شماره كلاسه 3 / 98 مطرح وبه استناد بند هاي4،1 و5 ماده 11 آيين نامه انضباطي باشگاه وبند 3ماده12 آيين نامه مذكور متخلفين علاوه بر يك جلسه عادي محروميت بابت دريافت كارت قرمز به سه جلسه محروميت از جريان مسابقات محكوم گرديدند.شايان توجه است به دليل عدم سابقه تخلف نامبردگان، دو جلسه از سه جلسه كميته انضباطي به صورت تعليقي اجرا خواهد شد.اميد است همكاران ارجمند، در حين مسابقات ورزشي با احترام به محيط ورزشي وشخصيت كاري خود در مجموعه اخلاق مدار گروه صنايع گيتي پسند شاهد تكرار چنين مواردي نباشند.