به گزارش پایگاه خبری باشگاه  دومین هفته مسابقات فوتسال کارکنان گروه صنایع گیتی پسند از ساعت ۱۶ روز جمعه ۲۲'۶'۹۸در سالن قدس کارگران برگزار ونتایج زیر بدست آمد.
آتی لوله یک ۴ آتی لوله دو ۱
مانا شیمی ۲ نوین اتصال۰
آتی قطعه ۴ دینا پلیمر ۲
مونا پلیمر ۴ کیمیا جاوید دو ۲
هفته سوم مسابقات روز جمعه ۲۹ شهریور ماه طبق برنامه اعلام شده اجرا خواهد شد.