سوت هفتمین دوره مسابقات فوتسال کارکنان گروه،از ساعت ۱۶ روز جمعه ۱۵'۶'۹۸در سالن قدس کارگران به صدا در آمد.در اولین روز این مسابقات چهار دیدار از چهار گروه مسابقات برگزار ونتایج زیر بدست آمد.

مونا پلیمر ۵ آذین لوله ۰
کیمیا جاوید یک ۲ پوریا ۱
سپهر پلیمر ۷ دفتر اصفهان ۱
اصفهان چالاک ۶ آبنوس ۴
این مسابقات با شرکت ۱۵ تیم از ۱۳ واحدگروه در چهار گروه سه وچهار تیمی برگزار می گردد.