بازگشایی سالن پیروزی اصفهان بعد از حدود 3 ماه و ضدعفونی کردن آن توسط باشگاه گیتی پسند

@fcgitipasand