باشگاه فرهنگی ورزشی صنایع گیتی پسند از محمود کریمی ستاره به یاد ماندنی فوتبال اصفهان تجلیل به عمل آورد.