علیرضا جنتی- عضو هیئت مدیره و مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی صنایع گیتی پسند

محمد حسین عراقی زاده- عضو هیئت مدیره و قائم مقام باشگاه فرهنگی ورزشی صنایع گیتی پسند

پوریا جنتی- عضو هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی صنایع گیتی پسند

مسعود تابش- مشاور مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی صنایع گیتی پسند

محل تبلیغات