مدیر-بهزاد وقایع نگار سرمربی- کیوان صادقی مدیر اجرایی-نصر الله روشن فکر مربی-رسول کشانی مربی-...

کادر فنی: بهزاد وقایع نگار-سرپرست کیوان صادقی-سرمربی رسول کشانی-مربی ایمان جمالی-مربی حسین...

کادر فنی: بهزاد وقایع نگار-سرپرست حسین نقشینه-مدیر فنی رسول کشانی-سرمربی حسین نظری- مربی جواد...

محل تبلیغات